မြိတ် ဓမ္မဒူတ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ (၂၀၁၉)

မြိတ် ဓမ္မဒူတ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ (၂၀၁၉)

သန့်တည်ပွား အဖွဲ့၏ မြိတ်ဓမ္မဒူတ မှတ်တမ်းပုံရိပ်များ
၂၀၁၉ မတ်လ ၂၅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *