ထာဝရ ယောဂီများ ဆွမ်းခံပြီး ဓမ္မရုံသို့ အလာ…

မေမြို့ရှိ သန့်တည်ပွားရိပ်သာ (SNPP) တွင် ထာဝရ ယောဂီများ ဆွမ်းခံပြီး ဓမ္မရုံသို့ အလာ…

Leave a Reply