အလုပ်ပေးတရား

ဆရာဦးမြင့်လွင် ကိုယ်တိုင် တင်ပေးသော အလုပ်ပေးတရားရှူ့ကွက်များ
(တရား အားထုတ်ခါစ ယောဂီများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *