ဆရာ ဦးမြင့်လွင် နှင့် ယောဂီ များ၏ဓမ္မသာကစ္ဆာ စကားဝိုင်း (၂)

၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ တွင် ကျင်းပသော သန့် တည် ပွား အဖွဲ့နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ဆရာ ဦးမြင့်လွင် နှင့် ယောဂီ များ၏ ဓမ္မသာကစ္ဆာစကားဝိုင်း

(တရားစခန်းအသီးသီးတွင် အားထုတ်ခဲ့ကြသော ယောဂီများ၏ တရား အတွေ့အကြုံ နှင့် ထူးဆန်းကိစ္စရပ်များ အပေါ် ဆရာ ဦးမြင့်လွင် ၏ သုံးသပ်ချက်)

Leave a Reply