မိဘကျေးဇူး ကျေအောင်ဆပ်နည်း

မိဘကျေးဇူး ကျေအောင်ဆပ်နည်း မှာ ၁ . အခြေခံ အဆင့် ၂. အလယ်တန်း အဆင့် နဲ ့ ၃. အထက်တန်း အဆင့် ဆိုုပြီး အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိပါတယ်။ အခြခံ အဆင့်မှာ ပြော၊ ပြ ူ၊ မွေး ဆိုု ပြီး ၃ ချက် အလယ်တန်းအဆင့်မှာ ဂုုဏ် ၊ တောင်း ၊ အပ် ဆိုုပြီး ၃ ချက် အထက်တန်း အဆင့်မှာ ၀ိ ၊ အ ဆိုုပြီး ၂ ချက် စုုစုုပေါင်း ၁၀ ချက်ရှိပါတယ် အခြခံ အဆင့် ( ပြော၊ ပြ ူ၊ […]

Continue reading