ဆရာမြတ်ဟူသည်….

ဆရာဆိုတာ ဦးဆောင်မှု တပည့်ဆိုတာ အင်အား ဆရာကောင်းဆရာမြတ်တို့ရဲ့စိတ်ထား၊ တပည့်စွဲ ဆရာစွဲကင်းတတ်ဖို့၊ ဆုံးမထားပါတယ်။

Continue reading